• Andaman and Nicobar ( 13, 4678 )
 • Andhra Pradesh ( 0, 6530 )
 • Arunachal Pradesh ( 3, 1395 )
 • Assam ( 101, 17268 )
 • Bihar ( 0, 4652 )
 • Chandigarh ( 19, 9344 )
 • Chhattisgarh ( 0, 4606 )
 • Dadra and Nagar ( 11, 850 )
 • Daman and Diu ( 9, 916 )
 • Delhi ( 70, 46783 )
 • Goa ( 0, 779 )
 • Gujarat ( 0, 4660 )
 • Haryana ( 267, 68594 )
 • Himachal Pradesh ( 55, 23449 )
 • Jammu and Kashmir ( 720, 76164 )
 • Jharkhand ( 27, 21674 )
 • Karnataka ( 0, 7888 )
 • Kerala ( 200, 115303 )
 • Ladakh ( 34, 6447 )
 • Lakshadweep ( 6, 558 )
 • Madhya Pradesh ( 981, 80836 )
 • Maharashtra ( 789, 219967 )
 • Manipur ( 11, 1177 )
 • Meghalaya ( 3, 1356 )
 • Mizoram ( 1, 531 )
 • Nagaland ( 0, 659 )
 • Odisha ( 66, 44285 )
 • Puducherry ( 2, 2480 )
 • Punjab ( 329, 47313 )
 • Rajasthan ( 580, 92671 )
 • Sikkim ( 2, 574 )
 • Tamil Nadu ( 248, 51946 )
 • Telangana ( 0, 5292 )
 • Tripura ( 266, 12016 )
 • Uttar Pradesh ( 673, 241949 )
 • Uttarakhand ( 189, 17214 )
 • West Bengal ( 1264, 143529 )
 • Freestatetenders.com